Zasady prowadzenia spotkań

Wszyscy klienci uczestniczący w terapii zobowiązani są do przestrzegania poniższych zasad:

Pracuję w oparciu o nurt psychoterapii integratywnej, ze szczególnym uwzględnieniem podejścia poznawczo – behawioralnego.  Pacjent zobowiązuje się uczęszczać regularnie na spotkania terapeutyczne. Każde spotkanie terapeutyczne trwa 45 min.

  1. Opłata za każde spotkanie terapeutyczne ustalana jest indywidualnie przed pierwszą wizytą.
  2. Liczbę oraz harmonogram spotkań terapeutycznych ustala Terapeuta w porozumieniu z Pacjentem.
  3. Odwołanie spotkania terapeutycznego przez Pacjenta może nastąpić telefonicznie lub mailowo z co najmniej 24 godzinnym wyprzedzeniem przed terminem umówionego uprzednio spotkania terapeutycznego.  
  4. W przypadku, gdy Pacjent nie powiadomi Terapeuty o odwołaniu spotkania terapeutycznego w sposób opisany powyżej, zobowiązany jest do pokrycia 100% opłaty za umówioną sesję, pomimo braku jej realizacji.
  5. Pacjent zobowiązuje się do odwoływania sesji nie więcej niż 3 razy w ciągu 6 kolejnych miesięcy i nie więcej niż 6 razy w ciągu roku. W każdym z przypadków staramy się ustalić inny dogodny termin spotkania.
  6. Opłaty za terapię realizowane będą bezpośrednio po spotkaniu.

RODO - klauzula informacyjna

Gabinet psychologiczny Magdalena Polsakiewicz – Zielinska

Zgodnie ze zmianą prawa dotyczącego ochrony danych osobowych proszę o zapoznanie się z klauzulą informacyjną.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE z 4.5.2016 L119) (RODO) informuję, iż:

Administratorem Pani/a danych osobowych jest Magdalena Polsakiewicz - Zielinska, prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą: Gabinet psychologiczny Magdalena Polsakiewicz – Zielinska z siedzibą w Lesznie przy ul. Geodetów 1, 64-100, NIP 6971340500, REGON 365280360. Dodatkowym  miejscem wykonywania działalności jest lokal przy ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 11 w Lesznie oraz przy ul. Okrężna 20 w Lesznie. W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę kontaktować się poprzez e-mail:

info@leszno-psycholog.pl

Dane będą przetwarzane w celu świadczenia usług psychologicznych i psychoterapeutycznych na podstawie umowy (artykuł 6 RODO ust.1b) – dane zwykłe tj. imię i nazwisko, numer telefonu, ewentualnie adres e-mail, login lub ewentualnie na potrzeby klienta (wystawienie rachunku lub zaświadczenia o korzystaniu z pomocy psychologicznej) adres zamieszkania czy numer pesel; i/lub na podstawie zgody (artykuł 9 RODO ust. 2a) – dane wrażliwe tj. dane o stanie zdrowia, leczeniu farmakologicznym, pochodzeniu, rodzinie, pracy, itp.; i/lub żywotnego interesu klienta (artykuł 9 RODO ust. 2c).

W celu prawidłowej realizacji usług Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane (na podstawie umów powierzenia) następującym podmiotom:

1. bankowi – w razie opłat w formie przelewów bankowych

2. hostingowi – w razie kontaktu e-mailowego

3. portalowi społecznościowemu facebook – w razie kontaktu poprzez fan page

4. innym komunikatorom – w razie kontaktu poprzez w/w

5. superwizorowi – w przypadku potrzeby poddania superwizji procesu terapeutycznego

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Podane dane nie będą profilowane ani poddawane procesom automatyzowanego podejmowania decyzji.

Dane będą przechowywane przez okres najdłużej 10 lat od zakończenia wykonania umowy.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Prawo dostępu do treści swoich danych nie dotyczy notatek własnych terapeuty. Są one chronione tajemnicą przedsiębiorstwa i służą one wykonawcy usługi do jej rzetelnej realizacji.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości rzetelnego wykonania stosownej usługi.